از چند درصد مغز خود استفاده می کنید؟

از چند درصد مغز خود استفاده می کنید؟

 1394/10/21 - 15:38:19

 امیرحسین اسدی

 749یک افسانه قدیمی می گوید ما تنها از ده درصد از مغز خود استفاده میکنیم و نود درصد دیگر به عنوان ظرفیت اضافی باقی می ماند.

از چند درصد مغز خود استفاده می کنید؟
  حجم فایل: MB