ماده و انرژی تاریک چیست؟

ماده و انرژی تاریک چیست؟

 1394/10/21 - 15:38:19

 امیرحسین اسدی

 811همانطور که میدانیم اتم ها ستاره ها کهکشان ها سیارات درختان و ما از ماده تشکیل شده ایم

ماده و انرژی تاریک چیست؟
  حجم فایل: MB