دبستان سادات موسوی در سال 93-92  
     
 
برگزیدگان المپیاد های کشور  
محمد علی علیمراد
محمد جواد اصغرپناهی
محمد حسن افراسیابی
امیرحسین زارعان
یاسر مرادی پور 
محمدرضا محمدی
یاسر مرادی پور محمد رضا محمدی
یاسر مرادی پور

 
     
 رشته:‌ادبیات
رشته : ریاضی
رشته : ریاضی
رشته : ریاضی 
رشته : ریاضی
رشته : ریاضی 
رشته : کامپیوتر
رشته : کامپیوتر
رشته : فیزیک

«« **  برگزیدگان مرحله  اول المپیادهای علمی کشوری ** »»

     
 
نقشه سایت